انجمن داستان ، آخرین مرحله از فرایند تجربه ادبیات در میان اعضای برگزیده مراکز آفرینش های ادبی است . اعضا پس از گذراندن دوره های کارگاه نوشتن خلاق و کارگاه های ادبی داستان واجد شرایط ورود به انجمن داستان می شوند. دراین مرحله اعضایی که توانایی خلق اثر دارند، به شکل تخصصی با گونه های مختلف داستان آشنا می شوند.

 

مهمترین اهداف تشکیل انجمن : ایجاد فضایی امن برای توسعه و ترویج «ادب نقد شدن و نقد کردن »در جامعه نوجوانان و جوانان پدیدآورنده آثار ادبی ، ایجاد فضای امن و سالم برای نوجوانان و اعضای ارشد، گسترش و تداوم ارتباطات اعضا و مراکز فرهنگی و هنری کانون در سطح تخصصی تر با یکدیگر و با کارشناسان ادبی کانون و چهره های ادبی شاخص استان و کشور ارتقاء سطح توانمندی های اعضای برگزیده ادبی آشنایی اعضا با جریان های ادبی معاصر و روز ،معرفی چهره های جوان و خلاق ادبی به جامعه ادبی کشور در حوره داستان ،ایجاد روحیه نقدپذیری ،تشویق و تربیت نگاه انتقادی در اعضااست


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت